Vedtatt på årsmøte12/3-1978 med endringer 18/4-1993, 29/3-1996, 27/1-2008 og 30.03.2016


Paragraf 1

Austmarka Historielag har til formål å verne om kulturminnene på Austmarka og spre kunnskaper om bygdas historie.

Paragraf 2

Laget setter seg som oppgaver:

a) - å samle sagn, bygdekunst, stedsnavn og all slags muntlig tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk i eldre tider.

b) - å samle og arkivere alle slags kilder som berører livet i bygda i eldre tider.

c) - å registrere og verne om materielle ting av historisk verdi.

d) - å ta vara på bygdedialekten og samle ord og uttrykk fra eldre tider.

Paragraf 3

Laget holder årsmøte innen utgangen av mars måned. Det velges da et styre på 7 medlemmer, 3 varamedlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. Styrets leder velges for 1 år, de øvrige styremedlemmer for 2 år, slik at 3 av styremedlemmene er på valg hvert år.

Varamedlemmer til styre velges for 1 år. Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år, slik at 1 medlem står på valg hvert år, og den som er valgt for 3. året er leder.

Det oppnevnes for en 2-års periode, 2 representanter med vara til representskapet i Norsk Skogfinsk Museum. Videre velges 1 representant med vara til Kongsvinger Museumsforening.

Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel.

Paragraf 4

Vedtak om oppløsning av laget kan bare skje på vanlig årsmøte og krever 3/4 flertall. Ved oppløsning skal lagets aktiva tilfalle Norsk Skogfinsk Museum.

Paragraf 5

Endringer i overnevnte vedtekter kan bare skje på vanlig årsmøte og krever 2/3 flertall.