Vedtatt på årsmøte12/3-1978 med endringer 18/4-1993, 29/3-1996, 27/1-2008, 30.03.2016 og 30/6-2021.

Paragraf 1. Navn.

Austmarka Historielag.

Paragraf 2. Formål.

Austmarka Historielag har til formål å verne om kulturminnene på Austmarka og spre kunnskaper om bygdas historie.

Paragraf 3. Oppgaver.

Laget setter seg som oppgaver:

a) - å samle sagn, bygdekunst, stedsnavn og all slags muntlig tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk i eldre tider.

b) - å samle og arkivere alle slags kilder som berører livet i bygda i eldre tider.

c) - å registrere og verne om materielle ting av historisk verdi.

d) - å ta vara på bygdedialekten og samle ord og uttrykk fra eldre tider.

Paragraf 4. Årsmøte

Laget holder årsmøte innen utgangen av mars måned. Det velges da et styre på 7 medlemmer, 3 varamedlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. Styrets leder velges for 1 år, de øvrige styremedlemmer for 2 år, slik at 3 av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmer til styre velges for 1 år.

Årsmøtet velger også medlemmer til lagets undergrupper.

Videre velges 1 representant med vara til Kongsvinger Museumsforening.

Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år, slik at 1 medlem står på valg hvert år, og den som er valgt for 3. året er leder.

Det velges for en 2-års periode, 2 representanter med vara til partsrådet i Norsk Skogfinsk Museum.

Forslag på medlem m/vara for en 2-års periode til styret i NSM, behandles, godkjennes og innstilles overfor valgkomiteen i partsrådet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende senest 7 dager før årsmøtet. 

Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel.

Paragraf 5. Valg.

Valgkomiteen fremmer forslag på representanter som er på valg i AHL. ( jfr.§4).

Årsmøte fremmer forslag på nytt medlem til valgkomiteen i AHL.(jfr.§4)

Styret fremmer forslag på AHL`s kandidat til valgkomiteen i partsrådet.(jfr.§8 NSM).

Styret fremmer forslag på medlem m/vara til styret i NSM. (Se årshjulet for NSM , Mars mnd).

Paragraf 6. Oppløsning.

Vedtak om oppløsning av laget kan bare skje på vanlig årsmøte og krever 3/4 flertall. Ved oppløsning skal lagets aktiva tilfalle Norsk Skogfinsk Museum dersom ikke annet er avtalt med gavegiver.

Paragraf 7. Endringer.

Endringer i overnevnte vedtekter kan bare skje på vanlig årsmøte og krever 2/3 flertall.